برنامه‌های راهبردی مؤسسه

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

برنامه‌های راهبردی مؤسسه

برنامه های تحصیلی: • بُلندبردن سطح تحصیلی و توان‏مندی استادان بخاطر ارائة خدمات باکیفیت؛

 • ارایة آموزش‏های پُرمحتوا ومتنوع به منظور آماده‏ سازی دانش‏جویان برای آغاز یک زندگی متفکرانه وسودمند؛

 • ارایة خدمت به جامعه بعنوان مبنای برای فعالیت‏ های اکادمیک؛

 • پاسخ‏گویی به اشتیاق روز افزون جوانان به تحصیلات عالی؛

 • پاسخ‏گویی به نیاز مقدس افغانستان اسلامی ن به افراد متخصص؛

 • فراهم نمودن شرایطی‏که باعث تقویت اعتماد به نفس دانش‏جویان گردیده، ضمن آن‏که دانش‏جویان نسبت به یک‏دیگربه درک واحترام متقابل دست یابند؛

 • بُلند بردن سطح سویه و دانش علمی دانش‏جویان با بُلند بردن کیفیت تدریس با استفاده از شیوه ‏ها و مواد تدریسی جدید، فراهم‏آوری مناسبات علمی و پژوهشی با دانشگاه ‏های مُعتبر افغانستان؛

 • ایجاد شرایط کاری عملی برای دانش‏جویان آن‏عده از دانشکده ‏ها که ایجاب کار عملی را می‏نماید؛

 • ایجاد دانشکده ‏های ژورنالیزم و تعلیم و تربیه در کنار دانشکده ‏های موجود درمؤسسه با توجه به تقاضای شهروندان کشور؛

 • ازدیاد دیپارتمنت ‏های جدید در دانشکده‏های موجود.


برنامه های زیر بنایی: • اعمار تعمیر جدید مؤسسه در شهرک احمد شاه مسعود؛

 • اعمارِ شفاخانة 20 بستر کادری؛

 • ایجاد رادیو و تلویزیون دانش؛

 • ایجاد بودجة تحصیلی جهت هم‏کاری با دانش‏جویان بمنظور ادامة تحصیل در اقساط طویل‏المدت؛

 • جذب کادر علمی واجد شرایط؛

 • اکمال و تجهیز دانشکده‏ ها و رشته ‏های مربوطه شان با کتابخانه ‏های مجهزدرکنارکتابخانة موجود مؤسسه؛

 • تأسیس یک مرکز مشوره ‏دهی رایگان حقوقی، اقتصادی وصحت‏ روانی برای شهروندان شمال کابل؛

 • گسترش توأمیت اکادمیک با دانشگاه ‏های مُعتبر در سطح مِلّی(دولتی وخصوصی)؛

 • مجهز نمودن کتابخانة موسسه با جدیدترین کُتب و ایجاد کتاب‏خانة الکترونیکی؛

 • ایجاد شبکه ارتباطی بمنظور ایجاد سهولت در روند کاری و رد و بدل نمودن اطلاعات ادارات مؤسسه.


برنامه های تحقیقی:

 • ایجاد زمینة پژوهش‏های علمی وکاربُردی؛
 • حرکت به سمت فعالیت ‏های تحقیقاتی ازلحاظ کمی وکیفی؛
 • ایجاد مجلة علمی بمنظور نشر مقالات علمی و تحقیقی کادر‏های‏ علمی مؤسسه؛
 • توسعة کمیته تحقیقات علمی مؤسسه و ایجاد آن به سطح دانشکده‏ها؛
logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید