پیام رئیس مؤسسه

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

پیام رئیس مؤسسه

 


الحمد لله وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی وبعد


یرفع الله الذین امنومنکم والذین اوتواالعلم درجات


جهان معاصر تمامی دست آورد ها وپیشرفت هایش را مدیون ومرحون تحولات چشمگیراست که در عرصه های علمی به میان امده است، توسعۀ روز افزون دولت های امروزی درابعاد گوناگون نیز ریشه درتحولات شگرف علمی دارد واستفاده از تجارب علمی وتبادل این تجارب سبب شده است تا تغیرات بنیادین وبزرگی درروند فعالیت وروابط موجود میان تمامی واحد های سیاسی درسطح دنیا بیاید.


باتوجه به اهمیت وابهیت دانش ومعرفت به عنوان مهم ترین ومبنایی ترین مشخصه جهانی در عصر حاضر می توان گفت که نهاد های تحصیلات عالی اعم ازدولتی وخصوصی ،نقش فراوان وارزشمندی رادرتعمیم وگسترش این مهم بازی میکونند وزمینه رابرای دست یافتن به جامعه ای آرمانی وعاری ازجنگ وخوشنت فراهم کرده میتوانند.


به این دلیل بااطمینان کامل می توان گفت که موجودیت نهاد های تحصیلی برابر بامعیار های پذیرفته شده جهانی خواه دولتی باشند یا خصوصی یکی ازنیازهای مبرم واساسی کشورهابه ویژه در جهان امروز بشمارمیرود.


مؤثریت این نهادهادر حیات اجتماعی وابسته به میزان امکانات مادی ومعنوی که درسطح نهاد وجود داردومیزان علاقهمندی  مردم یک کشور به استفاده بهینه ازفرصت پیش آمده جهت ارتقای ظرفیت علمی شان خواهد بود،که این امر بدون جهد،پشت کار وپذیرش مشقت امکان پذیرنخواهد بود.


 


 


 


 

logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید