پیام و بایوگرافی موسس

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

پیام و بایوگرافی موسس

 


به نام خالق هستی


لیس الانسان الی ماسعی


خداوند منان راسپاس گذاریم که انسان رااشرف المخلوقات آفرید وجوهر خرد ودانایی رابرایش ارزانی داشت،تابامددش راه درست رابرگزیند وآگاهانه گام بردارد.


هم میهنان عزیز وگرامی !


جامعه ای که درآن زندگی می کنیم به علم ودانش بیش از هر چیز دیگر ی نیاز جدی واساسی دارد، زیرابحران جنگ های داخلی وویرانی برجامانده ازآن ،ساختار تعلیمی وتحصیلی کشور رابیشتر ازهربخش دیگر آسیب پذیر ساخته ومانع شکوفایی وپویایی این بخش گردیده است.


به همین دلیل نیاز است تابرای مدیریت این بحران ورسیدن به آینده ای باثبات دسته از آفراد آگاه ، کارفهم ومتعهد تربیت شده ،دست به دست هم بدهند ودرراه تحقق آرمان های بزرگ ملی پیکار نمایند.


برای رسیدن به این مآمول نیاز احساس می شود تانهاد های تحصیلی معتبر درسطح کشور بنیان گذاشته شده ، زمینه رابرای رشد وشکوفایی استعدادهای توانا فراهم بسازند.


مؤسسۀ تحصیلات عالی دانش که ازجمله نهادهای معتبر درسطح کشوربه شمار میرود نیز به همین دلیل بنیان گذاشته شده ودربلاش است که بافراهم آوری بهترین امکانات وخدمات دانشگاهی ،مصدر خدمت به مردم رنج دیدۀ افغانستان گردد.


این نهاد تحصیلی بااعتبار که درسال ۱۳۹۱ ش تأ سیس گردیده ، توانسته است با ارائۀ خدمات تحصیلی درمطابقت بامعیارهای پذیرفته شدۀ جهانی ، رضایت واعتماد مردم افغانستان ربه دست آورده وجایگاه خویش رادرمیان نهادهای تحصیلات عالی هم تراز در سطح کشور پیش ازپیش ثابت نماید.


موفقیت های این نهاد تحصیلی ناشی ازتلاش وپشت کار گروه کاری آگاه وپابند به اصول ومعیار های علمی-واخلاقی می باشد که همواره آروزوی خدمت رسانی صادقانه رابرای رسیدن به جامعه ای آرمانی در می پرورانند وتنها امیدیشان پرورش نسل دانشمند ومتعهد در بخش های صحت ،اقتصاد ،حقوق وسیاست است.


به عنوان مؤسس یا بنیان گذارنهادتحصیلی دانش درکنار آرزوی موفقیت برای تیم کاری این مؤسسۀ بر خویش تن لازم می دانم تااز زحمات وایثار گری های فرد فرد این بزرگان اظهار سپاس وامتنان نمایم.


دکتر محمد نجیب دانش


بنیان گذار مؤسسۀ تحصیلات عالی دانش


 


 

logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید