دارنده نمرات برتر دانشجویان دانشگاه دانش

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

دارنده نمرات برتر دانشجویان دانشگاه دانش

اسم ولد پوهنځۍ پوهنځۍ     نمرات      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید