درباره موسسه دانش

شبکه تعلیمی و تحصیلی دانش

درباره موسسه دانش

logo-light.png

سال تاسیس مؤسسه تحصيلی: 1391 هـ ش


 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.


مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در اولین دور فعالیت علمی خود با داشتن ( 132 )  دانشجو و 20 استاد، به ایجاد دانشکده‏های اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی مبادرت ورزید، همچنان این مؤسسه توانست در سال ۱۳۹۳  جواز فعالیت دانشکده طب معالجوی را اخذ نموده و درحال حاضر دارای سه دانشکدة (طب معالجوی، اقتصاد، حقوق وعلوم سیاسی) می‏باشد.


این مؤسسه با در نظرداشت امکانات و تسهیلات موجود در نظر دارد تا با سپری نمودن موفقانه مراحل ملی اعتباردهی به  دانشکدة تعلیم و تربیه و نرسنگ عالی را ایجاد و تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد(ماستری) را نیز آغاز نماید تا اهل علم و دانش تحصیلات خویش را به سویة ماستر بلند ببرند.


اساتید این مؤسسه را شخصیت‏ های علمی با مدرک دوکتورا، ماستری و لیسانس تشکیل می‏دهد؛ که با روحیة اسلامی و سجایای اخلاقی در خدمت دانشجویان عزیز قرار دارند.


این مؤسسه توانسته است تا مرحله اول اکادمیک را در سال ۱۳۹۸ با مؤفقیت سپری نمایید و در نظر دارد تا در زود ترین فرصت خود را کاندیدای مرحله دوم اعتباردهی نماید.

logo-light.png

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در ماه جوزای سال 1391 هـ ش به ابتکار شخصیت علم دوست و دانش پرور دوکتور محمد نجیب دانش و با تشویق و همکاری همه جانبة شخصیت‏های علمی و فرهنگی ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر؛ در شهر چهاریکار ولایت پروان تأسیس گردید.

بامایکجای باشید