اطلاعیه

 
 دانشجویان محترم دانش 
 بخاطر آغاز درس از راه دور  مکتوب  رسمی عنوانی وزارت محترم تحصیلات عالی فرستاده شده است . 
با اجازه یافتن تدریس از راه دور از طرف مقام وزارت تحصیلات عالی  شما را درجریان قرار خواهیم داد. 
با احترام 
اداره دانشگاه

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81