آمریت تحقیقات علمی و انسجام امور استادان

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و انسجام امور استادان

 

لایحۀ وظایف امر انسجام امور استادان

شرح وظایف:

1)ترتیب پلان کاری ماهوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف تعین‌شده؛

2)پیشبــرد روند تقــــرر، ترفیع و انفکاک کادر علمی دایمی و باالمقطع؛

3)ارزیابی اسناد تحصیلی متقاضیان شمولیت در کادر علمی غرض شناسایی و جذب کادرهای متعهد و متخصص؛

4)پروسس اسناد تحصیلی اعضای جدید کادر علمی جهت ارسال به ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی؛

5)سکرتریت جلسات کمیته‌های تقرر، ترفیعات و انفکاک اعضای کادر علمی جهت اتخاذ تصامیم لازم؛  

6)آرشیف و ثبت اسناد تحصیلی و اداری اعضای کادر علمی در دیتابیس معین آن؛

7)رعایت از قوانین، مقررات و طرزالعمل های موجود مؤسسه در پیشبرد و اجراآت امور محوله؛

8)ارائه گزارش از فعالیت‌‏های ماهانه سمسترو ار و سالانه به آمریت تحقیقات علمی و انسجام امور استادان؛

9)ارائه مستندات از فعالیت های انجام شده به آمریت ارتقای کیفیت و بازنگر ها؛ و

10)اجرای سایر وظایفی که از سوی آمریت مربوطه به این اداره سپرده میشود.

 

 

 

 

 

 

 

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81