کمیته ورزشی

این کمیته در بخش های ذیل اجراآت می کند:

1.ترتیب پلان ورزشی در مطابقت به اهداف استراتیژیک موسسه جهت رشد سالم بدنی دانشجویان.

2.طرح پلان مسابقات ورزشی بهاری و خزانی میان دانشکده ها عرض ایجاد رقابت سالم ورزشی.

3.ترویج قوانین ورزشی منحیث اصل اخلاقی جهت باخبری ورزشکاران از استندرد های جدید.

4.ایجاد تیم های ورزشی به منظور انکشاف استعدادها در موسسه.

5.تنظیم و راه اندازی تورنمنت های موسمی در سطح موسسه جهت انتخاب ورزشکاران نخبه برای تیم منتخب موسسه.

6.تنظیم و آماده ساختن میدان های ورزشی ستندرد غرض تدویر مسابقات.

7.ایجاد فضای رقابت سالم و هماهنگی بین تیم های ورزشی در موسسه.

8.تامین ارتباطات کاری جهت مساعی مشترک با ریاست  تربیت بدنی پروان.

9.تدویر سیمینارها، ورکشاپ ها و سایر موضوعات به طور مشترک باریاست تربیت بدنی ولایت پروان به منظور انکشاف ورزش در بین دانشجویان.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81