عنوان وظیفه: مدیرپرکتیک

 صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
 

شماره اعلان پست:                    

Danish-HR-1398-12

عنوان وظیفه:                    

مدیرپرکتیک 

 اداره:

 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش

 موقعیت:

 (ولایت پروان (شهر چاریکار –  جاده هوفیان شریف

 بخش مربوطه:

 ریاست دانشکده طب معالجوی 

 بست

 5

 گزارش‌ده به

 دانشکده طب معالجوی

 گزارش‌گیری از

ندارد 

 
هدف وظیفه:  تنظیم اداره و ایجاد هماهنگی جهت تقویت کیفیت سیستم تدریسی .

1.تقسیم ساعات عملی استادان بمنظور اطمینان از کیفیت و موثریت پروگرام های تدریسی.
2.اشتراک در انکشاف نصاب تعلیمی و تطبیق موثر آن البته کار به سویه پروگرام.
3.ارزیابی از کار حمایت کننده گان پروگرام ( استادان و محصلان ) به همکاری دانشکده.
4.مراقبت از حاضری ها و ژورنال های کار های عملی صنوف کلینیک.
5.ارایه معلومات و صادر مکتوب به شفاخانه های دولتی و خصوصی جهت اجرای کار های عملی محصلین.
6.حل مشکلات محصلان در بخشهای کلینیکی و هماهنگی پروگرام ها با استادان مربوطه.
7.مراقبت از تکمیل فورم ارایه شده به محصلان و آرشیف آنها.
8.مراقبت از ترتیب جدول نتایج کارهای پرکتیک محصلین ، ریکارد و اعلان آنها جهت آگاهی محصلین .
9.کنترول از حفظ و نگهداشت اسناد در سیستم فایلنگ جهت سهولت امور. 
10. تهیه و ترتیب پلان های کاری هفته وار ، ماهوار، سمستروار و سالانه.
11. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مافوق برایش سپرده می شود.
 
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
1.داشتن حداقل سند MD.
2.تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه ) یک سال مرتبط به وظیفه .
3.آشنایی کامل با زبان های ملی ( دری و پشتو ) و توانایی تکلم با زبان انگلیسی.
4.داشتن توانایی مفاهمه ، ارتباطات و آشنایی با پروگرام های کمپیوتری.
 
رهنمود تسلیم دهی:
رهنمود تسلیم دهی و اسناد لازم :
به اطلاع آن عده متقاضیان محترم که جهت اشتراک در پروسه بست فوق در موسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش اقدام می نمایند رسانیده می شود که موارد ذیل را جدا رعایت نمایند.
1.کاندیدان محترم مکلف هستند، تا فورم درخواستی این بست را دریافت وخانه پری نمایند به منظور دریافت فورم میتوانند به معاونیت مالی و اداری موسسه مراجعه نموده و یا از لینک Danish.edu.com.af  دریافت نمایند .
2.کاندید محترم ،فورم کاریابی بست متذکره را بعد از خانه پری دقیق ،متمم اسناد تحصیلی و تجربی کاری قبل از ختم تاریخ اعلان به ایمیل jobs.danishgroup@gmail.com ارسال نموده و یا کتبا به معاونیت مالی و اداری تسلیم نمایند قابل ذکراست که حجم اسناد ارسالی بیشتر از MB5 نباشد.
3.اسناد  تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصیلات عالی باشد ، تجارب کاری دولتی با فورم خلص سوانع تایید شده و تجارب کاری در سکتور  های خصوصی و موسسات با کاپی قرارداد کاری ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها ، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدا خود داری نمایید.
4.اسناد تحصیلی بیرون مرزی که از وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد ، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم در خوستی نمایند.
5.کاندیدان محترم کاپی اسناد را که ارایه می دارند ، باید رنگه ، روشن و قابل خوانش باشد.
6.متقاضیان محترم درصورت ضرورت به شماره 0700229788 تماس گرفته حل مطلب نمایند.
 
یاد داشت : برای حصول اطلاعات از بست های وظیفوی موسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش به وبسایت ویا صفحه فیسبوک ذیل سر بزنید:
 
WWW.danish .edu.af
www.facebook.........

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81