وضعیت فعلی موسسه از لحاظ مراحل اعتباردهی


مؤسسه تحصیلات عالی دانش در سال 139۸ شامل برنامه تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی گردید و با تطبیق معیارهای مربوط، مرحله اول را موفقانه با اخذ ۵۹.۹۵۵ درصد سپری نمود، و در نظر دارد خود را شامل برنامه های بعدی مراحل اعتباردهی وزارت نماید.
مؤسسه تحصیلات عالی دانش در مرحله اول اعتباردهی قرار داشته و به فعالیت هایش مطابق با پیشنهادات و توصیه های ریاست محترم ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت و معیارهای تضمین کیفیت ادامه می دهد تا در آینده نزدیک به یاری و مدد گاری الله(ج) در مرحله دوم اعتباردهی نمره های عالی به مقام کامیابی نایل آید.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81