چارچوب تضمین کیفیت و اعتبار دهی


 خلاصه ی معیارهای ارتقای کیفیت و اعتبار دهی
معیار 1. ماموریت و استراتیژی: موسسه دارای یک ماموریت و پلان استراتیژیک واضح میباشد که برای تمام جناح های ذیربط قابل فهم بوده و این پلان اساسات تصمیم گیری و تخصیص منابع را برای موسسه فراهم می نماید..
معیار 2. سهم گیری در جامعه و انکشاف: موسسه سهم ارزشمندی را در جامعه، منطقه، محل و انکشاف ملی ایفا مینماید. این امر در اهداف استراتیژیک منعکس یافته و نیز پیرامون اتخاذ تصامیم و فعالیت های کارمندان و  محصلان آگاهی میدهد.
معیار 3. حاکمیت، رهبری و اداره: حاکمیت، رهبری و اداره موسسه روی رسیدن به ماموریت و اهداف استراتیژیک آن متمرکز میباشد..
معیار 4. منابع مالی و اداری: منابع موسسه غرض نیل آمدن به مأموریت و پلان استراتیژیک تخصیص  و تنظیم گردیده است.
معیار 5. برنامه های اکادمیک: برنامه های اکادمیک با مأموریت موسسه مطابقت داشته و غرض کسب اطمینان از آوردن اصلاحات دوامدار بررسی و مرور می شود
معیار 6. تحقیق: موسسه در نظر دارد تا فعالیت های تحقیقی خویش را انکشاف داده و اطمینان می دهد که استادان به طور فعال در کارهای تحقیقی مشغول میباشند.
معیار 7. استادان و کارمندان: مؤسسه استادان و کارمندان خویش را مقررومدیریت نموده تا اطمینان دهد که آنها قادر به انکشاف ماموریت و اهداف استراتیژیک خویش میباشند.
معیار 8. تجارب محصل: موسسه از ایجاد فضای مثبت اطمینان میدهد که در آن  محصلان می توانند بهتر بیاموزند، انکشاف یابند و موفقیت کسب کنند.
معیار 9. ارتقای کیفیت و بهبود: موسسه غرض بررسی و اصلاحات دایمی در کیفیت جنبه های فعالیت هایش ساختار ها و پروسه های را روی دست دارد.
معیار 10. کتابخانه و منابع معلوماتی: مؤسسه، دسترسی  محصلان و استادان به کتابخانه ومنابع معلوماتی مناسب را مهیا میسازد.
معیار 11. تدریس، تکنالوژی معلوماتی و سهولت ها: املاک موسسه تحصیلی و زیربنای تکنالوژی معلوماتی در دستیابی به ماموریت و اهداف استراتیژیک موسسه کافی میباشد.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81