طب معالجوی

 معرّفی مختصر دانشکدة طب مؤسسه تحصیلات عالی دانش

دانشکدة طبِ مُعالجوی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش؛ در سـال 1393، نظر به‏پالیسی توسعه‏یی هیئت رهبری این مؤسسه و منظوری وزارتِ محترمِ تحصیلات عالی ج.ا.ا غرض توسعة  بخش تحصیلات عالیِ مسلکی و تربیة دوکتوران مجرب و مسلکی تأسیس گردید. . ادامه مطلب

 

دیپارتمنت ها

 


بخش گزارشات

 

 

 

برای معلومات بیشتر

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81