اقتصاد

 معرّفی مختصر دانشکدة اقتصادِ مؤسسه تحصیلات عالی دانش

با توجة به‏نیازها و مقتضیاتِ موجود جامعه در حوزه های علمی و به تبع آن عرضة خدمات تحصیلی با کیفیت؛  نصاب و محتویات درسی تمام نهاد های تحصیلی افغانستان اعم از دولتی و خصوصی نیازمندِ ‏تغییر، بازبینی، تصحیح و بهبود دوامدار می‏باشد. ادامه مطلب

 

دیپارتمنت ها

 


بخش گزارشات

 

برای معلومات بیشتر

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81