انستيتوت علوم صحي دانش

Danish Hospital - شفاخانه دانش

 معرفی انستيتوت علوم صحي دانش

برای این بخش هم دیتا نیاز است که در بخش معرفی انداخته شود برای این بخش هم دیتا نیاز است که در بخش معرفی انداخته شودبرای این بخش هم دیتا نیاز است که در بخش معرفی انداخته شودبرای این بخش هم دیتا نیاز است که در بخش معرفی انداخته شودبرای این بخش هم دیتا نیاز است که در بخش معرفی انداخته شودبرای این بخش هم دیتا نیاز است که در بخش معرفی انداخته شودبرای این بخش هم دیتا نیاز است که در بخش معرفی انداخته شود

 اطلاعیه ها:

شماره تماس: ۰۷۸۸۹۰۱۲۴۴

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81