مدیریت تحقیقات علمی

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش

معاونیت علمی

آمریت تحقیقات علمی و انسجام امور استادان

 

وظایف مدیر تحقیقات علمی

شرح وظایف:

1)ترتیب پلان کاری ماهوار سمستر وار و سالانه جهت رسیدن به اهداف تعین‌شده؛

2)دریافت طرح‌های تحقیقی اعضای کادر علمی دانشکده‌ها، محصلان و پژوهش‌گران؛

3)سکرتریت جلسات شورای عالی تحقیق جهت بررسی طرح‌های تحقیقی استادان و محصلان؛

4)هم‌کاری با محصلان، استادان و پژوهش‌گران در زمینه تنظیم و تدوین طرح‌های تحقیقی؛

5)برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی-تحقیقی به منظور تقویت و گسترش فعالیت‌های تحقیقی ؛

6)تهیه و انتشار مجله علمی، کتاب‌ها، جزوه‌های درسی و مقاله‌ها تحقیقی؛

7)دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای کادر علمی و کارمندان مؤسسه به‌منظور بهبود امور تحقیقی؛

8)ارائه گزارش از فعالیت‌‏های ماهانه سمستر وار و سالانه به آمریت تحقیقات علمی و انسجام امور استادان ؛

9)مستندسازی تمام فعالیت‌های انجام‌شده و ارایۀ آن به آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی و بازنگر ها؛ و

10)اجرای سایر وظایفی که از سوی آمریت مافوق به این اداره سپرده میشود.

هدف: پیشبرد وظایف محوله در بخش انسجام امور تحقیقات علمی و کمیته مرکزی تحقیقات علمی.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81