مرامنامه

مرام‏نامة مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش
مُقدّمه:
       کُلیه اَعمال و رفتارهای انسان و فعالیّت‏هایی که در زمینة کار و زند‏گی صورت می‏گیرد، معطوف به‏هدف یا هدف‏هایی است که جهت رسیدن به آن تلاش می‏ورزد.
     تمام کارهای بدونِ هدف علاوه بر این‏که به‏چالش مواجه می‏شوند، نتیجة مطلوب و قابل اقناع هم نمی‏دهند؛ بنابر این، هدف‏مندی در هر سازمان، امر مُبرم و در خورِ تحسین است.
         هدف از ایجاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش به‏عُنوان یک نهاد علمی در جامعه، - انسان‏سازی - است و مجموعه افراد و عوامل این نهاد نظیرِ استادان، مدیران، خانواده‏ها، مشاوران، برنامه‏ریزان و موادِ آموزشی هر یک به‏سهمِ خود بخشی از این مسئولیت را به‏عهده می‏گیرند تا هدفِ فوق حاصل شود.
     نهادِ تحصیلی دانش؛ از بدو تأسیس در سال 1391 خورشیدی، به‏حیثِ یک نهاد علمی و آموزشی به‏سطح لیسانس دارای اهداف و مرام بوده که درکُل می‏توان مرام و هدف مؤسسه را به‏طور زیر، شرح داد: 
 
1.چشم‏انداز:
    این مؤسسه در نظردارد، با تلاش‏های پیگیرانه درقسمت تأمین معیارهای مختلف دانشگاهی با درنظرداشتِ قواعد و مُقررات پذیرفته‏شده در جامعة علمی کشور و درسطح بین‏المللی، جذب و تشویق کادرهای علمی با درجه‏های عالی تحصیلی توقع مردم و دولت‏مداران را برآورده ساخته و به ‏یک کانونِ علمیِ بزرگ درسطحِ کشور و حتّی بین‏الملل با تربیة اشخاصِ علمی به‏درجة لیسانس، ماستر و دُکترا تبدیل گردیده و به ‏شکل معیاری پاسخ‏گوی نیازمندی‏های علمی کشورگردد.
 
2.رسالت:
 • تلاش مُستمر در زمینه‏های تحقیقاتی، یادگیری و آموزشی در سطح مِلّی، که تمام شهروندان افغانستان از نتایج آن مستفید گردند.
 • تلاشِ مُستمر در ارائه‏ی خدماتِ آموزشی، فناوری و تحقیقی و پاسخ‏گو  به نیازمندی‏های جامعه.
3.اهداف تحصیلی:
 • بُلندبردنِ سطحِ تحصیلی و توان‏مندی استادان به خاطرِ ارائه‏ی خدمات باکیفیت؛
 • ارائه‏ی آموزش‏های پُرمحتوا و متنوع به‏منظور آماده‏سازی دانش‏جویان برای آغاز یک زندگی متفکرانه و ایده‏آل؛
 • ارائه‏ی خدمت به‏جامعه به‏عُنوان مبنا برای فعالیت‏های علمی؛
 • پاسخ‏گویی به اشتیاق روز افزونِ جوانان به‏ تحصیلاتِ عالی؛
 • پاسخ‏گویی به نیازهای مُبرم کشور به افراد متعهد و متخصص؛
 • فراهم‏نمودن شرایطی‏که باعثِ تقویتِ اعتماد به‏نفسِ دانش‏جویان گرددد، ضمن آن‏که دانش‏جویان نسبت به یکدیگر به درک و احترام متقابل دست یابند؛
 • بُلندبردن سطح سویه و دانشِ علمی دانش‏جویان با بُلند بردن کیفیتِ تدریس با استفاده از شیوه‏ها و موادِ تدریسی جدید. 
 • فراهم‏آوری مُناسبات علمی و پُژوهشی با دانشگاه‏های مُعتبر افغانستان؛
 • ایجاد شرایط کاری عملی برای دانش‏جویان آن‏عده از دانشکده‏ها که ایجاب کار عملی را می‏نماید؛
 • ایجاد دانشکده‏های ژورنالیزم و تعلیم و تربیه در کنار دانشکده‏های موجود درمؤسسه با توجه به‏تقاضای شهروندان کشور؛ 
 • ازدیادِ بخش‏های جدید در دانشکده‏های موجود.
4.اهداف زیر بنایی: 
 • اعمارِ تعمیرِ جدیدِ مؤسسه در شهرکِ احمد شاه مسعود؛
 • اعمارِ شفاخانة 20 بستر کادری؛
 • ایجاد شبکة رادیو و تلویزیون دانش؛
 • ایجاد بودجة تحصیلی جهت هم‏کاری با دانش‏جویان به‏منظور ادامة تحصیل در اقساط طویل‏المدت؛
 • جذبِ کادر علمی واجدِ شرایط؛
 • اکمال و تجهیز دانشکده‏ها و رشته‏های مربوطة شان با کتابخانه‏های مجهز در کنارِکتابخانة موجودِ مؤسسه؛
 • تأسیس یک مرکز مشوره‏دهی رایگان حقوقی، اقتصادی و صحت‏روانی برای شهروندان شمال کابل؛
 • گسترش توأمیت علمی با دانشگاه‏های مُعتبر در سطح مِلّی (دولتی و خصوصی)؛
 • مجهزنمودن کتابخانة مؤسسه با جدیدترین کُتب و ایجاد کتاب‏خانة الکترونیکی؛
 • ایجاد شبکة ارتباطی به‏منظور ایجاد سهولت در روندِ کاری و تبادلة اطلاعات ادارات مؤسسه.
5.اهداف تحقیقی:
 • ایجادِ زمینة پُژوهش‏های علمی وکاربُردی؛
 • حرکت به‏سَمت فعالیّت‏های تحقیقاتی ازلحاظ کمی و کیفی؛
 • ایجاد مجلة علمی به‏منظور نشرِ مقالات علمی و تحقیقی کادر‏های ‏علمی مؤسسه؛
 • توسعة مدیریت تحقیقات علمی مؤسسه و ایجاد آن به سطح دانشکده‏ها؛
تعهد:
ما، متهعد به انجام وظیفة صادقانه و عاری از هر نوع تبعیض و تعصب هستیم و به‏خاطر انجام هرچه بهتر فعالیّت‏های علمیِ خود نیازمند ترغیب و هم‏کاری شما هستیم تا به استعانت و یاری الله(ج) گام‏های مؤثر و بُلندی را در عرصه‏های علمی برداریم.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81