دیدگاه

دیدگاه:
مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در نظر دارد تا با تلاش های پی گیرانه در تأمین معیار های علمی به یک کانون بزرگ معتبر علمی- تحقیقی در کشور مبدل گردد، که در آن کادر های متعهد و متخصص تربیه شود.

مأموریت:
مؤسسه تحصیلات عالی دانش به عنوان یک نهاد معتبر علمی مصمم است تا با ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی زمینه های تحقیق، یادگیری و یاد‌دهی را با حفظ ارزش های اسلامی و ملی در سطح کشور فراهم سازد که تمام شهروندان از آن مستفید گردند.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81