دیدگاه

این مؤسسه در نظردارد، با تلاش‏های پی‏گیرانه درقسمت تأمین معیارات مختلف دانشگاهی با در نظرداشت قواعد و مقررات پذیرفته شده در جامعة اکادمیک کشور و درسطح بین المللی، جذب و تشویق کادرهای علمی با درجه‏های عالی تحصیلی توقع مردم و دولت‏مداران را برآورده ساخته و به یک کانون علمی واکادمیک بزرگ درسطح کشور و حتی بین‏الملل باتربیة اشخاص اکادمیک به درجة لیسانس، ماستر، دوکتورا تبدیل گردیده و به شکل معیاری پاسخ‏گوی نیازمندی‏های علمی کشورگردد.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81