راهنمای عمومی ثبت نام وپذیرش

ماده اول:

 این طرزالعمل به اساس حکم ماده(۴۶) اساسنامه موسسه تحصیلات عالی دانش به منظور تنظیم امور مربوط به پذیرش کاندیدان واجد شرایط شمول ، تبدیلی وانفکاک آنها وضع گردیده است.

شخص حق اشتراک در امتحان شمول را دارد که واجد شرایط ذیل باشد:

ماده دوم :

 شرایط اشتراک درامتحان شمول :

1.     ارایه سندفراغت صنف دوازدهم به تاییدوزارت معارف .

2.     ارایه نمرات سه سال اخیرلیسه به تایید وزارت معارف .

3.     تکمیل فورمه های مربوط واخذکارت امتحان شمول قبل ازتدویرامتحان .

4.     حصول کارت اشتراک در امتحان شمول.

ماده سوم:

 کاندیدان بعدازسپری نمودن موفقانه امتحان شمول وتادیه فیس های داخله و ماهوار مربوط به حیث محصل موسسه تحصیلات عالی دانش شناخته میشوند .

ماده چهارم:

 پذیرش محصلان مطابق پلان  تعین شده ای وزارت محترم تحصیلات عالی وگنجایش درپوهنحی های موردنظرصورت میگیرد. پلان پذیرش همه ساله توسط دیپارتمنت ها و پوهنحی ها با توجه به پلان وزارت محترم تحصیلات عالی و‌‌ امکانات جذب محصلان جدید آماده میشود.

ماده پنجم: 

 امتحان شمول به اساس تصمیم شورای علمی از جانب کمیته امتحان شمـــــول گرفته میشود .

ماده ششم: 

کمیته امتحان شمول متشکل ازکمیته اجرایی  وکمیته کاری میباشد .

(1)       ترکیب کمیته اجرایی  :

1     معاون امورمحصلان تحصیلات عالی دانش به حیث رییس      .

2      معاون علمی به حیث عضو     .

3     روئسای دانشکده های سه گانه بحیث عضو     .

4      نماینده وزارت تحصیلات عالی به حیث عضو .

5     سه نفراستاد دارای رتبه علمی بلند به انتخاب شورای علمی موسسه به حیث اعضا .

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81