هزینه ها وفیس های تحصیلی

مقدمه:

این دستورالعمل در راستای تحقق پرداخت هزينه دانشجويان به مؤسسه تحصیلات عالی دانش بخاطر پیش برد امور درسی شان تنظيم گرديده است و طرفین  موظف به رعايت مفاد آن مي‌باشند. 

مادة اول:  

این اصول  بر اساس حکم مادة (۵۸) اساس‌نامة مؤسسه تحصیلات عالی دانش وضع گردیده است.

مادة دوم:

هزینة  تحصیلی  (fees) در این طرزالعمل  عبارت از: مقدار معین پول است که در مقابل انجام خدمات آموزشی و کارهای مربوط به آن از جانب محصلان پرداخته می‌شود.

مادة سوم:

هزینه  در این طرزالعمل  شامل اجزای ذیل است:

1.هزینة  ثبت‌نام و امتحان کانکور: عبارت از مقدار معین پول است که توسط هر کاندید در زمان ثبت‌نام  برای شرکت در امتحان شمولیت در مؤسسه تحصیلات عالی دانش پرداخته می‌شود؛ مقدار این هزینه پنج‌صد افغانی می‌باشد.

2.هزینة حق‌الشمول: عبارت از مقدار معین پول است که توسط هر محصل جدید‌الشمول جهت ثبت‌نام و معرفی به‌دانشکدة مربوط، سایر پروگرام‌های آموزشی، استفاده از کتاب‌خانه، خدمات اینترنت  و پارکینگ برای یک‌بار پرداخته می‌شود؛ مقدار این هزینه سه‌هزار افغانی برای دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، مبلغ سه‌هزار افغانی؛ برای دانشکدة طب، شش‌هزار افغانی و برای دانشکدة اقتصاد تعیین گریده است.

3.هزینة  تحصیلی: عبارت از مقدار معین پول است که توسط هر دانش‌جو به‌طور سمستروار  در برابر ادامة درس‌های نظری و عملی پرداخته می‌شود؛ مقدار این هزینه  برای دانشکدة حقوق وعلوم سیاسی (4000) افغانی؛ برای دانشکدة طب(7000) افغانی و برای دانشکدة اقتصاد مبلغ (3000) در نظر گرفته شده است که دریک محاسبه می‌گردد. ترتیب و ارزیابی امتحانات شامل هزینه تحصیلی سمستروار می‌باشد.

4.هزینه کورس فشرده: کورس‌های فشرده برای محصلین ناکام، غایب امتحان درجریان رخصتی‌های بین دو سمستر دایر می‌گردد مبلغ(500) افغانی تعیین گردیده است که برای استاد مضمون در مقابل ساعات تدریس و مصارف دیگر پرداخت می‌گردد.

ماده چهارم:   

چگونگی تعیین اندازة هزینة تحصیلی:

1.اندازة هزینة  مندرج مادة سوم این اصول‌نامه از طرف شورای رهبری مؤسسه تحصیلات عالی دانش متناسب به‌وضع اقتصادی خانواده‌های متوسط کشور و امکانات مالی مؤسسه تحصیلات عالی دانش تعیین می‌گردد.

2.موسسه تحصیلات عالی دانش می‌تواند هزینه  مندرج مادة سوم را با در نظرداشت تغییر در وضع مالی و شرایط اقتصادی محصلین کشور و توان مالی موسسه کم یا زیاد نماید. این تغییر تنها بالای محصلانی تطبیق می‌شود که بعد از تأیید و منظوری کریکولم جدید وسال تحصیلی موسسه تحصیلات عالی دانش شامل موسسه  می‌گردند.

3.تخفیف در هزینة تحصیلی طبق حکم مادة (۴۸) اساس‌نامة مؤسسه تحصیلات عالی دانش صورت گرفته می‌تواند.

مادة پنجم: 

درآمدهای ناشی از هزینة  تحصیلی به‌بخش مالی مؤسسه تحصیلات عالی دانش تحویل می‌گردد.

مادة ششم: 

چگونگی پرداخت هزینه تحصیلی:

(1)برای هر نوع هزینه، یک فورم خاص از طرف دفتر مالی مؤسسه تحصیلات عالی دانش به‌منظور تحویل به‌حساب بانکی مؤسسه تهیه می‌گردد.

(2)هزینة حق‌الشمول یک‌هفته قبل از آغاز درس‌ها به‌بانک تحویل و سند تحویلی آن به‌دفتر مالی موسسه تحصیلات عالی دانش سپرده می‌شود.

(3)هزینة تحصیلی در هفته اول هرسمستر و بعد از تکمیل فورم انتخاب کریدیت  به‌بانک تحویل گردیده و سند تحویلی آن به دفتر مالی مؤسسه تحصیلات عالی دانش سپرده می‌شود.

مادة هفتم: 

بازگشت یا استرداد هزینه

1.هزینة  ثبت‌نام و هزینة  حق‌الشمول تحت هیچ عنوانی مسترد نمی‌شود.

2.هزینة  تحصیلی بعد از هفته سوم سمستر مسترد نمی‌شود.

3.هرگاه محصل به ارادة خودش، خود را منفک نماید و هزینة  تحصیلی‌اش را از پیش پرداخته باشد، در این‌صورت هزینة  تحصیلی متناسب با زمان انفکاک  طبق جدول  ذیل قابل استرداد می‌باشد:

زمان انفکاک

فیصدی قابل استرداد

آغاز سمستر

%100

در جریان هفته اول سمستر

%75

در جریان هفته دوم سمستر

%50

در جریان هفته سوم سمستر

%25

پس از آن

%0

 

 

 

 

 

 

مادة هشتم:  

تحویلی پول  قابل استرداد به‌رویت فورمه‌ها از طرف دفتر مالی مؤسسه تحصیلات عالی دانش از طریق بانک صورت می‌گیرد.

ماده نهم: 

این طرزالعمل بعد از تائید در شورای علمی مؤسسه  قابل اجراء می باشد.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81