کمیته نظم ودسپلین

مقدمه:
کمیته نظم و دسپلین موسسه تحصیلات عالی دانش هم‌زمان با ایجاد مؤسسه در سال ۱۳۹۱ به‌منظور تأمین نظم و رعایت اصول و مقررات ایجاد گردیده.
 پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی حریم‌های آموزشی عالی و اکادمیک‌اند که با استعدادترین جوانان کشور را برای کسب تخصص و آموزش عالی پرورش می‌دهند تا کشور خویش را در ابعاد سیاسی اجتماعی فرهنگی و مدیریتی به سوی رفاه و ترقی سوق دهد. استادان و دانشجویان به عنوان قشر پیشآهنگ جامعه خویش مسوولیت دارند تا در پهلوی تدریس و آموختن علوم تخصصی تبارز دهنده ویژگیها و صفات عالی و سالم اجتماعی نیز باشند. رعایت نظم اکادمیک و محافظت از ویژگیها و رفتار اکادمیک یکی از الزامات اساسی در محیط پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی به شمار میرود تا از هرگونه رفتار که باعث اخلال نظم اکادمیک نقض حقوق دیگران و امنیت گردد جلوگیری به عمل آمده و در قبال این گونه رفتارها تصامیم جدی اتخاذ می‌گردد.
 
ماده اول:
این اصول  به اساس حکم مادة (۴۲-۵۹) اساس‌نامه مؤسسه تحصیلات عالی دانش و لایحة نظم و دسپلین وزارت تحصیلات عالی کشور به منطور تنظیم و پیشبرد امور تحصیلی در مؤسسه، جلوگیری از ایجاد بی‌نظمی و تخطی و در نهایت تطبیق مویدات دسپلینی بالای متخلفین وضع گردیده است.
 
مادة دوم:
محصلان درمؤسسه تحصیلات عالی دانش مکلفیت دارند تا جهت تامین نظم و دسپلین در مؤسسه مواردآتی را رعایت نمایند:
1-خودداری ازهرنوع پیش‌آمد بی‌احترامانه و توهین‌آمیز دربرابر استادان، محصلان، اداره و سایر منسوبین مؤسسه؛
2-احتراز از غیابت مکرر و بدون عذر معقول ازدرس به‌صورت انفرادی یادسته‌جمعی؛
3-خوداری از اشاعه و توزیع اوراق تحریری و نصب اعلانات منافی اهداف و اساس‌نامه مؤسسه و منافع عامه؛
4-رعایت احتیاط در استفاده از  صنوف، وسایل و تسهیلات مؤسسه؛
5-اجتناب از داشتن اسلحه ناریه و جارحه درساحه مؤسسه؛
6-احتراز از ارتکاب اعمال جرمی و منافی اخلاقی، استعمال مشروبات الکولی و مسکرات و هرنوع گفتار وکردار مخالف اخلاق و ارزش‌های ملی، اسلامی و معنوی در مؤسسه؛
7-خوداری ازهرنوع اخلال دروس و تحریکات در داخل و یا خارج صنف؛
8-خودداری از فعالیت‌های سیاسی در داخل مؤسسه؛
9-خودداری از اخلال نظم امتحانات؛
10-اجتناب ازبرخوردفزیکی درداخل مؤسسه؛
 
مادة سوم:
(1)    مؤسسه تحصیلات عالی دانش می‌تواند به‌منظور تأدیب محصلان متخلف متناسب به‌شدت تخلف به‌وسیله کمیتة نظم و دسپلین یکی از تدابیر آتی را تطبیق نماید:
1.توصیه شفاهی؛
2.توصیه تحریری؛
3.اخطارتحریری و اطلاع‌رسانی به فامیل محصل؛
4.انفکاک موقت شروع از  یک هفته الی یک سمستر؛
5.انفکاک دایمی.
(2) موارد ، ۱ ، ۲و ۳ به اساس تصمیم کمیته نظم و دسپلین و موارد ۴، ۵ به اساس پیشنهاد کمیته نظم و دسپلین و تایید شورای عالی مؤسسه عملی می‌گردد.
 
مادة چهارم: 
 کمیته نظم و دسپلین مرکب از اشخاص ذیل می‌باشد که برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند:
1-معاون امور محصلان به حیث رئیس.
2-رؤسای دانشکده‌ها به حیث اعضاء.
3-مدیرمحصلان به حیث عضو.
4-مدیرتدریسی عضو.
5-یک‌نفر استاد به انتخاب شورای عالی مؤسسه به‌حیث عضو.
6-رئیس اتحادیه محصلان به‌حیث عضو.
 
مادة پنجم: 
 جلسات عادی کمیتة نظم و دسپلین ماه یک بار در مؤسسه دایر می‌گردد و جلسات فوق العاده در صورت ضرورت هر وقت دایر شده می تواند.
مادة ششم:  
کمیته نظم و دسپلین وظیفه دارد تابه‌محصل تحت تأدیب و طرف مقابل وی موقع اظهار نظر آزادانه و دفاع کامل از خود را بدهد و سپس تصامیم  خود را به صورت مدلل و تحریری صادر نماید.
 
مادة هفتم: 
هر  دانشکدة می‌تواند کمیته نظم ودسپلین رابه اساس فیصله شورای علمی خویش ایجاد نماید. کمیته نظم و دسپلین پوهنحی چگونگی  بررسی تخلفات و تصامیم خویش راجهت تأیید به کمیته نظم و دسپلین مؤسسه تحصیلات عالی دانش انتقال می‌دهد.
 
مادة هشتم: 
 هرگاه تخلف دسپلینی محصل طوری باشد که موجب خسارة مؤسسه گردد، جبران این خساره به‌عهده  محصل می‌باشد.
 
مادة نهم:
جهت ایجاد نظم درصنوف درسی و ارتباط مداوم با اداره موسسه درموارد مختلف در هر سمستریک نمایندة رسمی می‌باشد. شرایط انتخاب شدن نماینده سمستر مستلزم داشتن:
1-کاندید نمایندگی هر سمستر بطور داوطبانه (اعم دختر و پسر) از محصلین سمستر انتخاب گردد.
2-نماینده نباید سابقة جرمی، تأدیبی از طرف کمیته نظم و دسپلین داشته باشد.
3-نماینده هر سمستر باید کامیاب مطلق (مضمون تصادف‌کرده، معذرتی، مریضی  در سمستر نداشته باشد)  باشد.
4-نماینده درصورت ارتکاب عمل خلاف قوانین و مقررات از سمتش برکنار می‌گردد.
5-برکناری نماینده درحالات ذیل نیز صورت می‌گیرد: (استعفا، تبدیلی از مؤسسه، عدم رضایت اکثریت محصلین سمستر ازکارکرد او با ارایه درخواست کتبی)
 
مادة دهم:
این طرزالعمل بعد از تائید در شورای علمی مؤسسه  قابل اجراء می باشد.
 
کمیته مشوره دهی
 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش به منظور نیاز مندی های محصلان و ایجاب یک جامعه سالم و ارائه خدمات مفید و مؤثر برای محصلان مصمم است تا کمیته مشوره دهی را در سطح مؤسسه ایجاد نماید تا مؤسسه بتواند در عرصۀ رسیدگی به مشکلات فردی و اجتماعی محصلان نماید.
 
لایحۀ وظایف کمیتۀ مشوره دهی:
1.طرح و ترتیب پلان کاری ربع‏وار و سالانه در مطابقت به‏پلان کاری معاونیت امور  محصلان غرض دست‏‏یابی به اهداف پیش‏بینی‌شده؛
2.نهیه و تنظیم زمان جلسات.
3.دریافت مشکلات دانشجویان و ثبت آن در کتاب جلسات.
4.معرفی دانشجویان به مرکز روان پزشکی جهت مشوره در صورت ضرورت.
5.تدویر جلسات متعدد با دانشجویان جهت بهبو مشکلات آنها.
6.دیدار با والدین دانشجویان  و ارائه معلومات به آنها در صورت ضرورت.
7.ارائه گزارش به صورت سمستروار به معاونیت امور محصلان.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81