کمیته امتحانات

کار شویه کمیته مرکزی امتحانات تحصیلات عالی دانش

مقدمه: 

امتحان روش است که به وسیله آن درجه کسب دانش با مهارت نظری و عملی دانشجویان در یک دوره تحصیلی معین ارزیابی میگردد.

ارزیابی از تحول علمی از جمله ضروریات تحصیلی در سطح هر نهاد علمی و اکادمیک به شمار میرود. ونیز توجه و دقت در این مورد میتواند در بلند بردن کیفیت آموزشی و  روند تحصیلی موثر باشد. بدین اساس پلان گذاری دقیق و منظم برگذاری و مدیریت امتحانات شرایط مطلوب را به استاتید گرانقدر و محصلین عزیز فراهم مینماید. طبق هدایت کتبی کمیته تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی نهاد های علمی را ملزم به داشتن کمیته امتحانات کرده است. به همین منظور داشتن کمیته امتحانات با پلان و برنامه کاری مشخص و با همکاری اعضای آن نه تنها لازمی است بلکه میتواند نقش و جایگاه علمی نهاد اکادمیک را در طویل المدت بلند میبرد. داشتن کمیته امتحانات در حقیقت یک آدرس مشخص برای اساتید و دانشجویان بوده و آنها در مورد چگونگی امتحانات آگاهی داده و از نگرانی و سرگردانی جلوگیری مینماید، و در عین حال مسولین نهاد با مطالعه دقیق از جریان امتحانات میتوانند سویه تحصیلی محصلین را شناسایی و در مورد بلند بردن کیفیت تحصیلی تصامیم لازم را بگیرند. 

به همین منظور و به استناد از جلسه شورای رهبری دانشگاه دانش مورخ 1397/8/17  جهت شفافیت، تامین عدالت و هماهنگی میان تمام دانشکده ها ایجاب میکند تا یک کار شیوه واضح و مشخص اخذ امتحانات (از امتحان کانکور، وسط سمستر و نهایی) ترتیب و تنظیم گردیده و نیز در جلسه شورای رهبری و علمی مورخ 25/8/1397 مورد تائید قرار گرفته مرعی الاجرا میباشد.

این کار شویه طی (12) ماده تهیه و ترتیب گردیده است.

ماده اول

1.تمام امتحانات در این موسسه تحصیلی مطابق کار شیوه ذیل برگزار میگردد.

2.تطبیق کار شیوه امتحانات از مسولیت های کمیته امتحانات بوده که نظارت از آن توسط هیأت خاص به عمل میاید.

ماده دوم

زمان بندی امتحانات

زمان بندی امتحانات در سطح دانشگاه توسط مقام های ذیل تائید میگردد.

۱. امتحانات صنفی: توسط استاد مضمون.

۲. امتحانات وسط سمستر: توسط شورای علمی تحصیلات.

۳. امتحانات فاینل: توسط شورای علمی تحصیلات.

۴. امتحانات کانکور: توسط شورای علمی تحصیلات.

ماده سوم

وظایف کمیته امتحانات :

۱. برگزاری به موقع امتحانات.

۲. بررسی از نظم امتحانات.

۳. دریافت نصاب حاضری محرومین و غایبین یک هفته قبل از برکزاری امتحانات.

۴. ارزیابی و رفع شکایات در رابطه به برگذاری امتحانات.

۵. ارزیابی و رفع شکایات دانشجویان.

۶. صحت و سقم امتحان توسط کمیته به اکثریت آرا مورد تائید میگردد.

ماده چهارم

روش اخذ امتحان وسط سمستر:

۱. از هر مضمون باید در وسط سمستر یک امتحان(20%) گرفته شود.

۲. در صورت غیابت محصل در امتحان وسط سمستر، امتحان چانس دوم آن از (80) فیصد نمره اصلی محاسبه میگردد.

۳. زمان بندی امتحان وسط سمستر توسط کمیته مرکزی امتحانات با تائید شورای علمی تحصلات عالی دانش تعین میگردد.

۴. امتحان وسط سمستر مانع جریان عادی دروس شده نمیتواند.

۵. در صورت عدم حضور استاد در امتحان وسط سمستر کمیته ملزم است طبق تقسیم اوقات امتحان را اخذ نماید.

ماده پنجم

شیوه برکزاری و اخذ امتحان نهایی قرا ذیل است:

۱. تقویم امتحان نهایی در مطابق به احکام وزارت تحصیلات عالی توسط معاونیت امور محصلات ترتیب و بعد از تائید شورای علمی دانشگاه اجرا میگردد.

۲. مدت امتحان نهایی حد اکثرسه تا چهار هفته میباشد. 

۳. نظر به نوعیت مضمون امتحانات نهایی میتوان تحریری و یاهم تقریری باشد.

۴. نوعیت سوالات به شکل( صحیح و غلط، چند جوابه، تعریف، تشریح، تحلیلی و یا محاسبه وی) میباشد.

ماده ششم

شرایط سپری نمودن امتحان نهایی در چانس اول:

۱. داشتن حد اقل ۷۵ فیصد حاضری در همان مضمون.

۲. در صورت پوره نکرده نصاب به هر دلیل که اسناد و شواهد موثق وجود داشته باشد با تائید شورای علمی نهاد به تاجیل یکساله محصل محاسبه میگردد.

ماده هفتم

شرایط امتحان نهایی قرار ذیل است:

۱. زمان معین برای هر مضمون.

۲. موجودیت ممتحن و ممیز در سحن امتحان.

۳. تثبیت انواع سوالات.

۴. نتیجه امتحان حد اقل سه روز بعد تکمیل گردد.

۵. نمرات در شقه امتحانات بدون تراش و قلم خوردگی درج میگردد.

۶. نتیجه امتحانات پس از مواصلت به کمیته مرکزی امتحانات باید اعلان گردد.

ماده هشتم

نمره امتحان هر مضمون:

۱. حد اقل نمره کامیابی برای هر مضمون ۵۵ است.

۲. نمرات امتحان نهایی یک مضمون کمتر از ۶۰ و یا بالاتر از ۷۰ درصد مجموع نمرات بوده نمیتواند.

ماده نهم

اقدامات قبل از برگذاری امتحانات:

۱. گرفتن حاضری در امتحان حتمی است.

۲. آنعده محصلان که قبل از گرفتن حاضری و یا هم توزیع سوالات حاضر نیستند غیر حاضر محاسبه میگردند و در چانس دوم از آنها امتحان گرفته میشود.

۳. به تمام دانشجویات اطلاع داده شود که از وسایل و ابزار ممنوعه(ابزار نقل) استفاده ننمایند.

۴. کنترول کارت هویت دانشجو قبل از توزیع سوالات توسط هیأت کمیته امتحانات صورت میگرد.

ماده دهم

اخذ امتحانات (وسط سمستر و نهایی) خارج از تقویم  که از طرف کمیته امتحانات ترتیب و ابلاغ میگردد مجاز نیست.

ماده یازدهم

در مورد نقل، تقلب و اخلال نظم و دسپلین امتحانات قرا ذیل برخورد صورت میگرد:

1.نقل

3.ارتکاب به نقل، تبدیل پارچه در امتحان، استفاده از کتب و اوراق و یا یاداشت های غیر مجاز، مستحق نمره ای صفر میگردد.

4.تکرار عمل که در فقره یک این ماده ذکر گردیده موجب تادیب محصل میگردد.

5.در مورد ارتکاب اعمال فقره یک این ماده، فیصله و تفهیم استاد و هیت کمیته مرعی الاجرا میباشد.

ماده دوازدهم

زمانبدی و تجدید نظر نتیجه امتحانات قرا آتی است:

۱. زمان تجدید نظر بعد از نتیجه نهایی و حد اکثر سه روز را در بر میگرد.

۲. دانشجو در مورد تجدید نظر باید درخواست تحریری عدم قناعت خویش را حد اکثر سه روز پس از اعلان نتایج نهایی به اداره کمیته بسپارد.

۳. در صورت که دانشجو به نتیجه بیشتر از یک مضمون قناعت نداشته باشد. به انتخاب دانشجو اول یکی از مضمون ها بررسی میگردد، و در صورت گرفتن نمره میتواند که مضمون دیگر را مورد ارزیابی قرار دهند در غیر آن جواز ندارد.

۴. تجدید نظر در مورد شکایت دانشجو با حضور داشت استاد مضمون و دو نفر از اساتید که با مضمون مهارت داشتبه باشند.به رویت کلید جوابات تائید شده صورت میگرد.

۵. دانشجو برای تجدید نظر و یا شکایات خویش به معاونیت امور محصلات مراجعه نمایند.

قرار شرح فوق کار شیوه کمیته مرکزی امتحانات تحصیلات عالی دانش ترتیب گردیده است و با تائید آن توسط شورای علمی این نهاد مورد اجرا قرا ر میگرد.

لایحۀ وظایف کمیتۀ امتحانات:

1.طرح و ترتیب پلان کاری ربع‏وار و سالانه در مطابقت به‏پلان کاری معاونیت امور  محصلان غرض دست‏‏یابی به اهداف پیش‏بینی‌شده؛

2.بررسی از نظم امتحانات؛

3.هم‌‎کاری در قسمت برگزاری به موقع امتحانات؛

4.دریافت نصاب حاضری محرومین و غایبین یک هفته قبل از برگزاری امتحانات؛

5.ارزیابی و رفع شکایات در رابطه به برگزاری امتحانات؛

6.تعیین تاریخ برای عرایض تجدید نظر پارچه‌های محصلان؛

7.تعیین تاریخ برگزاری و نتایج امتحانات و تأیید آن از طرف شورای علمی؛

8.تهیۀ گزارش ربع‌وار و سالانه از فعالیّت‌های کمیته و ارسال آن به‌معاونیت امور محصلان؛

9.سایر وظایفی‌که از طرف شورای علمی و معاونیت امور محصلان به‌کمیته سپرده می‌شود.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81