مدیر آرشیف

این مدیریت در بخش های ذیل ایفای وظیفه می نماید:

1.ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار، ربع وار و سالانه در مطابقت با پلان کاری معاونیت امور محصلان جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.

2.ایجاد و توسعه چارچوب مناسب جهت نگهداری سالم اسناد، مدارک وداشته های معنوی اداره مربوطه.

3.اتخاذ تصمیم لازم جهت تظیم اجراآت کاری بخش در رابطه به مکاتیب واصله داخلی وخارجی از اداره.

4.حصول اطمینان از دریافت ارجاع اسناد به اداره مربوطه به منظور تسریع روند مرسلات .

5.نظارت از پروسه تسلیم گیری اسناد گذشته ادارات مربوطه به منظور نگهداشت مداراک اداره مربوطه .

6.ارائه مشوره های سازنده به آمریت اسناد و ارتباطات غرض حل مشکلات وظیفوی بخش آرشیف.

7.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه سپرده می شود.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81