مدیریت فارغان

این مدیریت در بخش های بررسی اسناد فارغان و تائید فراغتشان قرار ذیل ایفای وظیفه می نماید:

1.ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار، ربع وار و سالانه در مطابقت با پلان کاری معاونیت امور محصلان جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.

2.پیش برد امور اداری بعد از اخذ هدایت از آمر بوطه جهت اجراآت به موقع و بهتر امورات کاری.

3.تسلیمی کتاب فاغان از دانشکده ها.

4.تهیه و طی مراحل اخذ دیپلوم و ترانسکرپت به زبان های ملی و انگلیسی برای فارغ التحصیلان.

5.ترتیب و تنظیم تمام اسناد مربوطه به فارغان به جهت تفکیک دانشکده های جهت حفظ و نگهداری درست آن.

6.ارزیابی از طی مراحل فورم های کاریابی دانشجویان به منظور ارائه معلومات به مراجع مربوطه.

7.ثبت و اجرای موضوع پایان نامه های تکمیل شده دانشجویان جهت تطبیق آن به کتاب فارغان.

8.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه سپرده می شود.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81