مدیریت جدیدالشمولان ومحصلان

این مدیریت در بخش های ذیل اجراآت می کنند:

1.تنظیم دقیق و درست سیستم فایلنگ جهت سهولت در امور کاری .

2.همکاری با شورای فرهنگی موسسه جهت بهبود فعالیت های فرهنگی، اجتماعی محصلان.

3.معرفی دانشجویان ممتاز به پروگرام های تحصیلی خارج از کشورجهت رشد و انکشاف علمی آنها.

4.ثبت نام دانشجویان جدیدالشمول مطابق پلان تهیه شده جهت معرفی آنها به دانشکده های مربوطه.

5.طی مراحل اسناد شمولیت مجدد،تاجیل، منفکی و تبدیلی دانشجویان.

6.ترتیب و تنظیم اسناد سوابق تحصیلی دانشجویان به منظور حفظ و نگهداری درست آن.

7.ترتیب اوراق ثبت نام جدیدالشمولان.

8.ترتیب پیشنهادات، استعلام ها ، مکاتیب و دیگر اسناد تحریری و ارجاع آن به شعبات مربوطه جهت اجراآت بعدی.

9.ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار، ربع وار و سالانه در مطابقت با پلان کاری معاونیت امور محصلان جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.

10.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه سپرده می شود.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81