در باره معاونیت محصلان

معاونیت امور محصلان بست کادری وزارت تحصیلات عالی و یکی از سه معاونیت نهاد دانش بوده که در زمینه های طرح پالسی ها مربوط به امور محصلان ، توزیع دیپلوم ها و ترانسکرپت ها ، حفظ و نگهداری اسناد متعبر محصلان، نظارت از بخش های تشکیلاتی این معاونیت و دادخواهی از حقوق دانشجویان انجام وظیفه می نماید.

شعار معاونیت امور محصلان

شفافیت،کیفیت، خدمت

رسالت (Mission)

معاونیت امور محصلان موسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش در راستای ساخت زمینه های علمی و فرهنگی و ارائه خدمات مشوره دهی تحصیلی به محصلان در جهت ارتقای سلامت فکری ، روانی و جسمی برای بالندگی علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان در کنار آموزش های تخصصی با در نظر گرفتن کرامت انسانی و ارزش های اسلامی گام بر می دارد.

دور نما (Vision)

معاونیت امور محصلان تلاش میکند تا با ایجاد زمینه ی مدیریت مشارکتی با استفاده از نیروی جوان دانشجویان برای ارتقاء فرایندهای اداری و خدماتی ، یکی از بهترین ارائه دهنده گان خدمات علمی ، فرهنگی و مشوره دهی برای دانشجویان می باشد.

اهداف (Goals)

1.اهداف مرتبط به استراتیژی توسعه و تولید علم.

الف: ارتقای ظرفیت دانشجویان.

ب: نظارت بر افزایش استفاده از ارزش های نوین تدریس و محصل محوری.

ج: جستجوی امکانات و تسهیل زمینه سهم گیری و اشتراک دانشجویان در برنامه های علمی داخلی و خارجی.

2.اهداف مرتبط به استراتیژی آموزش وتربیه محصلان لیسانس .

الف : فراهم ساختن زمینه ی تبادل محصلان در بین موسسه در سطح کشور.

ب: ایجاد صنوف شبانه با توجه به شرایط بازار کار و تقاضای موجود.

پ: شناسایی انتظارات و نیازمندی های محصلان و رسیدگی به موقع به شکایات آنان.

ت: ایجاد برنامه های آگاهی دهی و تاسیس مرکز خدمات مشوره دهی .

ث: راه اندازی مسابقات داخلی دانشگاهی برای  محصلان و توسعه فعالیت های فرهنگی.

ج: تسهیل زمینه دسترسی محصلان به کتابخانه و انترنت کلپ در موسسه.

3.اهداف مرتبط به استراتیژی بهبود، ارتقاء، وانکشاف رهبری امور محصلان.

الف: بررسی تطبیق قوانین ،مقررات، لوایح و طرزالعمل ها ی مرتبط با محصلان.

ب: نظارت از چگونگی روند تطبیق عدالت و انصاف در موسسه.

پ: ارزیابی عملکرد کمیته های نظم و دسپلین، امتحانات، انجمن دانشجویان و فراهم آوری تعدیلات لازم به منظور بهره وری هرچه بهتر آن ها.

ت:  استفاده از نرم افزار ها و سیستم های اطلاعاتی جهت ثبت و به روز کردن معلومات محصلان.

ث: نظارت بر ارائه تسهیلات و امکانات رفاهی خوابگاه ها.

2.5ارزش ها (Values) 

ارزش های معاونیت امور محصلان تعیین کننده هنجارها و چراغ راه برای کارمندان و محصلان موسسه باشد.

1.آگاهی و دانش 

توانایی از آگاهی و دانش سرچشمه می گیرد؛ هرچه آگاهی و دانش نسبت به امور بیشتر باشد توانایی انجام آن کار و خدمت به هم نوعان فزونی می یابد، بنابر این برای کسب آگاهی و دانش باید بیشترین تلاش را به خرچ برد.

2.باورهای دینی

ما متعهد به رشد اعتقادی و اخلاقی دانشجویان از طریق ارتقاء بصیرت و بینش اسلامی به وسیله فعالیت های مختلف فرهنگی می باشیم؛ لذا برخوردهای متعصبانه و دسته بندی های معمول پرهیز می نماییم.

3.صداقت، گذشت و مدارا

پندار،گفتار،کردارنیک و صادقانه همراه با گذشت و مدارا نسبت به یک دیگر، یکی از خصوصیات مهم رفتار سازمانی است، لذا سعی خواهیم کرد ضمن بیان عقاید و دیدگاه های خود با احترام به عقاید و دیدگاهد های دیگران، محیط سالم جهت رشد استعدادها و خود شکوفاهی دانشجویان و کارمندان این نهاد را فراهم سازیم.

4.احترام متقابل بین اساتید،کارمندان و دانشجویان

رعایت حقوق انسانی و حفظ شان و منزلت افراد ریشه در فرهنگ ما دارد، با پیروی از فرهنگ خود سعی خواهیم کرد با بهره گیری از آموزه های دینی و اخلاقی جامعه، محیطی مناسب فراهم کرده تا ضمن احترام بین افراد و حفظ و منزلت آن ها زمینه تعامل مشترک را بین استادان، کارمندان و دانشجویان مساعد سازیم.

5.امنیت و عدالت اجتماعی 

محیطی امن، فضایی سالم و گسترش عدالت از ارکان اساسی توسعه هر سازمان و کارمندان آن است، لذا سعی خواهیم کرد با گسترش امنیت و عدالت برای تمام دانشجویان و کارمندان گامی مهم در راستای بهبود و توسعه ی رفتارهای بهنجار و رفتار سازمانی برداریم.

6.خلاقیت و موفقیت دانشجویان

افکار نووبدیع وانسان های نوآورومبتکرهمیشه یکی از عوامل پیشرفت وتوسعه جوامع بشری هستند، لذا ما سعی خواهیم کرد، با فراهم کردن محیطی مشارکتی که دانشجویان وکارکنان بتوانند نظرات خود را بیان کنند . درزمنیه ی رشد وارتقاء دانشجویان وکارکنان گام برداریم واز این طریق موفقیت نهاد را فراهم کنیم.

7.کارگروهی میان دانشجویان ومجموعه سیاست گذارموسسه

فعالیت های جمعی درکسب تجربه وایجاد روحیه همکاری وهمیاری برای دانشجویان امری ضروری است. سعی ما براین خواهد بود که اتخاذ راهکارهای مناسب زمنیه های جلب مشارکت فعال دانشجویان برای فعالیت جمعی فراهم گردد.

8 . خودباروی دانشجویان

پندارمثبت از خود می تواند به رشد وخود شکافی افراد وداشجویان منجر شود. لذاسعی خواهیم نمود که هر چه بیشتر روحیه خود باروی وتفکر مثبت در دانشجویان وکارکنان احیاء وتقویت گردد تا جایی که به خود خواهی نینجامد.

9 . لیاقت وشایستگی 

امور بایستی براساس توانایی وکاردانی به افراد واگذار شود . سعی خواهیم کرد با ایجاد فضایی مناسب زمنیه های لازم جهت رقابت سالم ورشد نهاد افراد محقق گردد.

10 . وجدان کاری وقانون گرایی

وجدان کاری، تعهد، انضباط اجتماعی ونهادی وقانونمندی ازصفات برتر نهاد می باشد پس درسخت ترین شرایط به اصول اخلاقی، شرعی، قانونی وصفات معنوی پایبند خواهیم بود.

11. ارتقاء کیفیت ارائه خدمت 

خدمت ماموجب رشدوبالندگی وخودباروی دانشجویان درامر تحصیل وحضور مؤثر درجامعه خواهد شد، لذا سعی خواهیم داشت درارائه خدمات با آموزش مستمر برای توانمندسازی کارکنان کیفیت ارائه خدمات خود را ارتقاء بخشیم. 

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81