آمریت ارتقای نصاب

مرام  و مقاصدکمیتة کریکولم:

مرام به‏مقصد کُلّی برنامه گفته می‏شود. یعنی در کُل باایجادِ رشتة جدید مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش، یک برنامة تحصیلی با کیفیت عالی رادرعرصه تحصیلات عالی کشور از طریق سکتور تحصیلی خصوصی تدویر خواهیم نمود.

اهداف کمیتة کریکولم:

به مقاصد مشخص وقابل اندازه‏گیری اطلاق می‏گردد؛ یعنی تربیة اولاد وطن دراین مؤسسه به سویة لیسانس در رشتة موردنظر می‏باشد. بنابراین، این اهداف باید مشخص و قابل اندازه‏گیری باشند. به‏طور نمونه، دانشجوی دورة لیسانس دررشتة مورد نظرچه‏کاری (دانش، مهارت وسلوک)به چه‏میزان ویا به چقدرخوبی تاچه‏وقت انجام خواهد داد که در دیدگاه ومأموریت به‏صورت واضع ذکرگردیده است.

دیدگاهِ کمیتة کریکولم:

باید یادآور شد که دانشجویان شامل برنامة تحصیلی دورة لیسانس با کیفیت عالی هریک از دانش‏جویان؛ دانشِ مسلکی و اختصاصی مضامین اساسی موردنظر و مضامین دانشگاه‏شمول افغانستان مضامین الزامی ومضامین اختیاری را همراه مهارت‏ها وتوانایی اجرایی وعملیاتی و رباورها مطابق اخلاق اسلامی و مسلکی در یک دوره تحصیلی منقسم فرا خواهد رسید. 

ماموریت کمیته کریکولم:

درسطح برنامه لیسانس درمجموع شاملین برنامه مطابق پالیسی نظام آموزشی افغانستان دانش مسلکی واختصاصی مضامین اساسی مورد نظر و مضامین پوهنتون شمول افغانستان مضامین الزامی ومضامین اختیاری را معه مهارت ها وتوانایی اجرایی وعملیاتی وباورها بروفق اخلاق اسلامی ومسلکی دریک دوره تحصیلی منقسم فرا خواهد گرفت دراین ماموریت بحث باید عملی گردد:

1.معین نمودن استراتیزی تحصیلی اعم ازمحتوای آموزشی وروش های تدریس

2.تدارک دیدن شرایط برپایی های تحصلی

محتوای کمیته کریکولم:

شامل داشته های نصاب اعم از(دروس عناوین- مفردات درسی- تعدادکریدت‌ها –کودنمبرها- تقسیمات کارهای عملی ولکچرها) می‏باشد که درمجموعه جداگانه تهیه وتقدیم خواهدشد.که درآن حداکثرکوشیده شود تا ارآوردن مضامین ومباحث غیرضروری اجتناب به عمل آیدتعداد کریدت ها دقیقا سنجش شده صرف جوی وقت مدنظرقرارداده شده ازتداخل وتکرارمضامین ومباحث جلوگیری شود مفردات مضامین بروفق برنامه لیسانسمدنظر گرفته شده پیش نیاز بودن مضامین درتسلسل کریکولم مدنظر گرفته شود سهم دروس عملی ونظری تسخیص وتعین گردد.

روش کمیته کریکولم

نصاب به کدام شیوه(لکچر-میتود اکتشافی- میتودنمایشی- میتود پرسش وپاسخ – میتودسیرعلمی وبازدید ساحه کاری آموزش فعال کارهای عملی وتطبیقات ها – میتودآموزش کناربستر- میتودحل پرابلم ها ودرنهایت نوشتن مونوگراف)پیش برده خواهدشد

نوت:-سایرروش ها اعم از میتودمناقشه – میتودمسابقه –میتودمقایسه – میتودکارخانگی مطلع نظرقرارگیرد.

اجزای ساختن یک نصات پیروزمند

1.دسترسی به منابع کافی.

2.حمایت سیاسی مالی.

3.ستراتیزی مدیریتی یاساختار خاص مربوط به موسسه تحصیلی خود را داشته باشند.

4.حمایت های تمویلی داخلی وخارجی راازبرنامه تحصیلی حود داشته باشند.

5.عوامل باز دارنده را شناسایی و تدابیر خاص آنرا خنثی نمایید.

6.تعاقب مرحله وی اجرایی ساختن در نخست امتحانی و بعد تطبیق کامل نصاب حویش را مدنظر دارند.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81