مرکز تحقیقات علمی

وزارت تحصیلات عالی ج. ا. ا
مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش
معاونیت علمی
آمریت تحقیقات علمی و انسجام امور استادان
 
 
معرفی مرکز علمی- تحقیقی علامه قاری نیک محمد 
پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی اعم از دولتی و خصوصی در واقع مراکز تحقیقاتی، آموزشی وترویج‌دهنده اندیشه‌ها می‌باشند؛ چراکه فعالیت‌های علمی، تحقیقی، فن‌آوری، ترویج وکاربردی‌ساختن علوم درتمام عرصه‌ها، از جمله وظایف اصلی این نهادهاست. 
مؤسسه تحصیلات عالی دانش در کنار سایر فعالیت‌های علمی و آموزشی در ماه جدی سال 1397ش، مرکز علمی- تحقیقی خویش را زیرنام (مرکز علمی-تحقیقی علامه قاری نیک محمد) ایجاد و به بهره‌برداری علمی سپرده است.
این مرکز دارای یک ‌بست آمریت و یک بست مدیریت میباشد که؛ برعلاوۀ کمیته اصلی در سطح نهاد، دارای کمیته‌های فرعی تحقیق در سطح هر دانشکده نیز بوده و هر کمیته دارای سه عضو میباشد که وظایفی چون؛ نظارت و ارزیابی  پروژه‌های تحقیقی استادان، دانشجویان و محققان، مسایل مربوط به تحقیقات علمی و ارائه گزارش به‌مرکز تحقیقات علمی را به‌عهده دارند.
وظایف مرکز تحقیقات علمی:
مركز علمی- تحقیقی علامه قاری نیک محمد، عمدتاً فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد:
1.تبیین اندیشه های دینی، حقوقی، اقتصادی و تعمیق و تعمیم فرهنگ تحقیق و پژوهش؛
2.تنظيم، رهنمايي و مساعدت در امور تحقيقات علمي دانشجویان، اعضای کادر علمی مؤسسه و سایر محققان؛
3.فراهم‌آوري زمینه های مناسب تحقیقی براي محققان و نویسندگان؛
4.تهيه اسناد و گزارش‌هاي تحقيقاتي از منابع داخلي و خارجي غرض استفاده محققان؛
5.نشر نتايج تحقيقات طبق پاليسي نشراتي دولت جمهوري اسلامي افغانستان از طريق مجله علمی و هفته نامه؛
6.برقراري، تحكيم روابط و هم‌كاري متقابل با مؤسسات و مراکز علمي - تحقيقاتي مختلف داخلي و خارجي؛
7.تقديم گزارش فعاليت‌ها و مصارف پروژه‌هاي تحقيقي به مقام رياست مؤسسه؛
8.آشناساختن دانشجویان و محققان با روش‌هاي نوین تحقيق علمي از طريق داير نمودن سمينارها، و وركشاپ‌های آموزشی؛
9.سایر وظايفی كه از طرف کمیته اصلی تحقیقات علمی و شورای علمی مؤسسه به اين مركز سپرده مي‌شود.
   
       
       
       

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81