پیام آمریت تحقیقات علمی

تحقیقِ مبتنی بر حل چالش‌‌ها در جامعه؛ از مهمترین اهداف مؤسسه تحصیلات عالی دانش بوده، که این امر نیازمند تلاش مُستمر در راستای انجام تحقیقات علمی میباشد تا منجر به  تولید علم، تکوین فرهنگ و توسعه فناوری‌ها برای ساختن یک جامعۀ پویا گردد.

ما با این رویکرد؛ حرکت خویش را به سمت شکوفایی ادامه میدهیم تا به قله های بلند علوم و فناوری دست یابیم.

دانش راهی بسوی روشنایی ها!

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81