لایحه وظایف

 مؤسسه تحصیلات عالی دانش

معاونیت علمی

آمریت ارتقای کیفیت واعتباردهی

لایحه وظایف و مسوولیت های واحد ارتقای کیفیت داخلی

وظایف عمده واحد های ارتقای کیفیت داخلی قرار آتی می باشد:

·        تسهیل ماموریت و اهداف ارتقای کیفیت پوهنتون و ارتباط تدریس و آموزش و همخوانی با نظام جهانی تحصیلات با کیفیت.

·        رهنمایی و کمک با نهاد های فارغ ده مانند دیپارتمنت ها، پوهنځی ها و انستیتوت های پوهنتون مربوط در تعریف اهداف برنامه.

·        نظارت از تطبیق استندردها و معیار ها برای فعالیت های مختلف علمی و اداری پوهنتون

·        سازماندهی ورکشاپ ها، سیمینار ها، کنفرانس های علمی و اگاهی دهی برنامه های آموزشی برای ظرفیت سازی و ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در تمام سطوح پوهنتون.

·        تسهیل در تعمیم آموزش مبتنی بر نتایج و آموزش محصل محوری در سراسر پوهنتون به منظور تطبیق شیوه آموزش و تدریس مشارکتی با استفاده از تکنالوژی معاصر.

·        بازنگری طرزالعمل های موجود به منظور بهبود بیشتر برای روند تدریس و آموزش.

·        ارائه همکاری با واحد های اکادمیک فارغ ده جهت اجرای ارزیابی خودی، بازنگری بیرونی و تطبیق روند ارتقای کیفیت به سطح برنامه تحصیلی

·        تسهیل روند شمولیت نهاد های فارغ ده و برنامه های جدید تحصیلی نهاد های موجود مطابق لوایح و طرزالعمل های ارتقای کیفیت به صورت مناسب.

·        انکشاف یک دیتابیس که شامل معلومات در مورد ارتقای کیفیت بوده و برای تمام مراجع ذیربط قابل دسترس باشد.

·        تدوین یک پلان ستراتیژیک پنج ساله ارتقای کیفیت برای پوهنتون مربوطه و حصول اطمینان از تطبیق آن و نظارت از دست آورد های پلان مذکور. این پلان باید در جلسات مرکزهای اعتلای کیفیت/کمیته های ارتقای کیفیت مورد بحث قرار گرفته و تایید گردد، پس از تایید به ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی ارائه گردد.

·        تهیه و تدوین گزارش سالانه، نظارت از برنامه های ارتقای کیفیت پوهنتون مربوط که در جلسات مرکز اعتلای کیفیت/ کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون یا موسسه تحصیلات عالی مورد بحث و تایید قرار گرفته باشد و به ریاست ارتقای کیفیت ارسال گردد.

·        ارائه نظر و پیشنهاد در مورد ارتقای کیفیت تدریس و آموزش پلان انکشافی استراتیژیک پوهنتون مربوط.

·        ارائه مشوره به مقامات پوهنتون، پوهنځی ها و دیپارتمنت ها در مورد موضوعات ارتقای کیفیت.

·        تهیه پلان مشرح بودجه واحد ارتقای کیفیت داخلی نهاد.

  

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81