فعالیت های دفتر

فعالیت های دفترآمریت ارتقای کیفیت واعتباردهی :

تضمین کیفیت ارزیابی خودی:

خلاصه ی گزارش ارزیابی خودی سال 1397:

1.          مؤسسه تحصیلات عالی دانش، بمنظور بهبود معیارهای تضمین کیفیت و پیشنهادات ریاست محترم ارتقای کیفیت و اعتبار دهی وزارت محترم تحصیلات عالی پلان عملیاتی خود را تهیه نمود و مطابق آن کار روی معیارهای مذکور شروع گردید. با در نظر داشت توصیه های ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی و مطابق پلان عملیاتی مؤسسه، پلان استراتیژیک پوهنتون و پوهنحی ها اصلاح گردیده است. ارزیابی از تطبیق پلان های عملیاتی پوهنحی ها و دیپارتمنت ها توسط اداره پلان گزاری استراتیژیک و موثریت بصورت 6 ماهه و سالانه انجام می شود. سهمگیری استادان، محصلان و کارمندانمؤسسه در جهت انکشاف جامعه از طریق تربیه نیروی مسلکی لیسانس ، برگزاری سیمینارها، ورکشاپ های آموزشی و آگاهی دهی، چاپ و نشر مقالات علمی- پژوهشی در نشریات داخلی و خارجی، اجرای پروژه های تحقیقی با موضوعات مرتبط به جامعه، ارائه خدمات صحی و معالجوی از طریق شفاخانه معالجوی دانش، و غیره افزایش یافته است.

2.          پروسه های نظارت سالانه و بازنگری دوره ای برنامه ها مطابق رهنمود جدید وزارت تحصیلات عالی تکمیل شده است. امکانات و فعالیت های تحقیق در سطح پوهنتون افزایش یافته و برنامه های مشخصی برای ارتقای ظرفیت های علمی- تحقیقی استادان و ارتقای مهارت های مسلکی کارمندان اجرا شده است. آمریت تکنالوژی معلوماتی، برنامه های مشخصی را در زمینه انکشاف مسلکی استادان و کارمندان روی دست گرفته است. به آموزش الکترونیک و استفاده از تکنالوژی در امور آموزش توجه ویژه ای صورت گرفته است. مدیریت ارتباطات روابط عامه درسطح این نهادعلمی ایجاد گردید و مؤسسه با تعداد زیادی از پوهنتونها ومؤسسات داخلی تفاهم نامه و قرارداد همکاری امضا نموده است و از تمام این تفاهم نامه ها استفاده موثر نموده است. مؤسسه برای ارتقای سویه تحصیلی استادان و کارمندان برنامه هایی را روی دست گرفته است. مؤسسه تحصیلات عالی دانش به منظور برقراری انصاف و عدالت، پالیسی انصاف و عدالت را با دریافت نظریات استادان، کارمندان و محصلان تهیه نموده و تطبیق می نماید . مؤسسه پالیسی آزادی های اکادمیک را تهیه نموده و آن را تطبیق می نماید. فعالیت تمام کمیته های دیپارتمنت ها، پوهنحی ها و مؤسسه با پیگیری و راهنمایی دوامدار مسئولین بهبود یافته است.

3.          پوهنحی ها و دیپارتمنت های مربوطه با توجه به فعالیت های انجام شده و اسناد و شواهد موجود، گزارش ارزیابی خودی شان را تکمیل نمودند و به کمیته تضمین کیفیت این مؤسسه فرستادند، کمیته تضمین کیفیت مؤسسه با همکاری آمریت ارتقای کیفیت واعتباردهی و با توجه به اقدامات انجام شده، گزارش های ارزیابی خودی پوهنحی ها این گزارش ارزیابی خودی را تهیه نموده است و به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی فرستاده است.

 

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81