فعالیت های دفتر

فعالیت های دفترآمریت ارتقای کیفیت واعتباردهی :

تضمین کیفیت ارزیابی خودی:

خلاصه ی گزارش ارزیابی خودی سال 1397:

1.          مؤسسه تحصیلات عالی دانش، بمنظور بهبود معیارهای تضمین کیفیت و پیشنهادات ریاست محترم ارتقای کیفیت و اعتبار دهی وزارت محترم تحصیلات عالی پلان عملیاتی خود را تهیه نمود و مطابق آن کار روی معیارهای مذکور شروع گردید. با در نظر داشت توصیه های ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی و مطابق پلان عملیاتی مؤسسه، پلان استراتیژیک پوهنتون و پوهنحی ها اصلاح گردیده است. ارزیابی از تطبیق پلان های عملیاتی پوهنحی ها و دیپارتمنت ها توسط اداره پلان گزاری استراتیژیک و موثریت بصورت 6 ماهه و سالانه انجام می شود. سهمگیری استادان، محصلان و کارمندانمؤسسه در جهت انکشاف جامعه از طریق تربیه نیروی مسلکی لیسانس ، برگزاری سیمینارها، ورکشاپ های آموزشی و آگاهی دهی، چاپ و نشر مقالات علمی- پژوهشی در نشریات داخلی و خارجی، اجرای پروژه های تحقیقی با موضوعات مرتبط به جامعه، ارائه خدمات صحی و معالجوی از طریق شفاخانه معالجوی دانش، و غیره افزایش یافته است.

2.          پروسه های نظارت سالانه و بازنگری دوره ای برنامه ها مطابق رهنمود جدید وزارت تحصیلات عالی تکمیل شده است. امکانات و فعالیت های تحقیق در سطح پوهنتون افزایش یافته و برنامه های مشخصی برای ارتقای ظرفیت های علمی- تحقیقی استادان و ارتقای مهارت های مسلکی کارمندان اجرا شده است. آمریت تکنالوژی معلوماتی، برنامه های مشخصی را در زمینه انکشاف مسلکی استادان و کارمندان روی دست گرفته است. به آموزش الکترونیک و استفاده از تکنالوژی در امور آموزش توجه ویژه ای صورت گرفته است. مدیریت ارتباطات روابط عامه درسطح این نهادعلمی ایجاد گردید و مؤسسه با تعداد زیادی از پوهنتونها ومؤسسات داخلی تفاهم نامه و قرارداد همکاری امضا نموده است و از تمام این تفاهم نامه ها استفاده موثر نموده است. مؤسسه برای ارتقای سویه تحصیلی استادان و کارمندان برنامه هایی را روی دست گرفته است. مؤسسه تحصیلات عالی دانش به منظور برقراری انصاف و عدالت، پالیسی انصاف و عدالت را با دریافت نظریات استادان، کارمندان و محصلان تهیه نموده و تطبیق می نماید . مؤسسه پالیسی آزادی های اکادمیک را تهیه نموده و آن را تطبیق می نماید. فعالیت تمام کمیته های دیپارتمنت ها، پوهنحی ها و مؤسسه با پیگیری و راهنمایی دوامدار مسئولین بهبود یافته است.

3.          پوهنحی ها و دیپارتمنت های مربوطه با توجه به فعالیت های انجام شده و اسناد و شواهد موجود، گزارش ارزیابی خودی شان را تکمیل نمودند و به کمیته تضمین کیفیت این مؤسسه فرستادند، کمیته تضمین کیفیت مؤسسه با همکاری آمریت ارتقای کیفیت واعتباردهی و با توجه به اقدامات انجام شده، گزارش های ارزیابی خودی پوهنحی ها این گزارش ارزیابی خودی را تهیه نموده است و به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی فرستاده است

نگاهی به آمریت ارتقای کیفیت؛ چگونگی جلسات و برگزاری برنامه های علمی
آمریت ارتقای کیفیت در چهارچوپ تشکیلاتی این به‌عنوان یک نهاد نظارت‌کننده فعالیت می‌‍نماید که اهم فعالیت‌های آنان را مسائل زیر تشکل می‌دهد:

 1.      تدویر جلسات منظم؛
 2.      سازماندهی ورکشاپ‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های علمی؛
 3.      آگاهی‌دهی از طریق برنامه‌های آموزشی؛
 4.      تلاش در راستای ظرفیت‌سازی و ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در تمام سطوح مؤسسه؛
 5.      تدویر برنامه‎های آموزشی و سایر فعالیت‎های نهاد تحصیلی در هماهنگی با کمیتۀ ارتقای کیفیت نهاد تحصیلی.


در کنار آمریت ارتقای کیفیت کمتیة اصلی ارتقای کیفیت به سطح مؤسسه موجود بوده که اعضای آن را (معاونین، رؤسای دانشکده‌ها، آمریت دیپارتمنت ثقافت اسلامی، آمریت تحقیقات علمی و انسجام امور استادان، آمریت ارتقای نصاب و مدیریت عمومی نشرات تشکیل می‌دهد. این کمیتة جلسات خویش را به طور ماهانه تشکیل داده و روی اهم موضوعات ارتقای کمی و کیفی در موسسه بحث و تبادل نظر می‌نماید.
آمریت ارتقای کیفیت، جهت بهبود معیارهای ارتقای کیفیت و پیشنهادات ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت محترم تحصیلات عالی پلان عملیاتی خود را تهیه نموده که فعالیت های خویش را در روشنائی آن به پیش می‌برد. ارزیابی از تطبیق پلان‌های عملیاتی دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌ها توسط این اداره بصورت سمستروار و سالانه انجام می‌شود. این آمریت از سهم‌گیری استادان، محصلان و کارمندان موسسه در جهت انکشاف جامعه از طریق تربیه نیروی خلاق و مبتکر، برگزاری سیمینارها، ورکشاپ های آموزشی و آگاهی‌دهی، چاپ و نشر مقالات علمی استادان، اجرای پروژه‌های تحقیقی با موضوعات مرتبط به جامعه، ارائه خدمات صحی و معالجوی از طریق شفاخانه معالجوی دانش، حمایت و نظارت می‌نماید.
این اداره به‌منظور افزایش مؤثریت و حصول اطمینان از تطبیق برنامه‌ها، برنامه نظارتی را در تمام بخش های علمی- داری در مطابقت با طرزالعمل تهیه‌شده انجام می‌دهد: نقاط ضعف و قوت را شناسایی نموده جهت رفع نقاط ضعف برنامه های تدابیری را برگزار می نماید و جهت تشویق و ترغیب استادان و کارمندان برنامه‌های متعددی را نیز به‌منصة اجراء قرار می‌دهد.

    این آمریت به همکاری سایر ادارات این مؤسسه به‌منظور بهبود کیفیت در سطح مؤسسه ورکشاپ‌های زیر را برگزار نموده که اهم آن عبارت‌اند از:

 1.    ورکشاپ آموزشی چگونگی تهیه و تطبیق پلان استراتژیک؛
 2.     ورکشاپ آموزشی چگونگی تهیه دیدگاه و مأموریت؛
 3.     ورکشاپ آموزشی مراسلات اداری؛
 4.     ورکشاپ آموزشی لایحة سیستم کریدت؛
 5.     ورکشاپ آموزشی تشریح پالیسی‌های مؤسسه؛
 6.     ورکشاپ آموزشی شرح معیارات یازده‌گانه؛
 7.     ورکشاپ آموزشی کورس‌پالیسی، پلان بهبود تدریس و پلان عملیاتی انفرادی؛
 8.     ورکشاپ آموزشی روش های نوین تدریس SCL-OBE‌؛
 9.     ورکشاپ آموزشی رهنمود بازنگری و توسعة کریکولم؛
 10.     ورکشاپ آموزشی مدیریت و رهبری.

برای دیدن ورکشاپ روی لینک کلیک نماید.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81