آمریت ارتقای کیفیت و اعتبار دهی

Director of Quality Assurance

نام:         محمد منیر
تخلص:         "محمدی"
نام خانوادگی:       عظیمی
عنوان بست:      آمریت ارتقای کیفیت
درجه تحصیل:       نامزد ماستر
موقف ها درگذشته: استاد درمؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش
                            آمر دیپارتمنت قضأ وسارنوالی درمؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش
مهارت ها:             دربخش تکنالوژی  برنامه    OFFICE-در بخش لسان آشنائی لسان دری،  پشتو و  انگلیسی
شماره تلفن :    0788600636-0788229797
ایمیل آدرس:            m.monirmohammadi1369@gmail.com danish.quality.assurance@gmail.com                                       
لایحه وظایف :

  •  تسهیل ماموریت و اهداف ارتقای کیفیت مؤسسه و ارتباط تدریس و آموزش و همخوانی با نظام جهانی تحصیلات با کیفیت.
  • رهنمایی و کمک با نهاد های فارغ ده مانند دیپارتمنت ها، پوهنځی ها و انستیتوت های مؤسسه مربوط در تعریف اهداف برنامه.
  • نظارت از تطبیق استندردها و معیار ها برای فعالیت های مختلف علمی و اداری مؤسسه.
  • سازماندهی ورکشاپ ها، سیمینار ها، کنفرانس های علمی و اگاهی دهی برنامه های آموزشی برای ظرفیت سازی و ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در تمام سطوح مؤسسه.

آمران سابقه :
از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۵ محترم استاد غلام صدیق"صدیق" به عنوان آمرتضمین کیفیت این مؤسسه ایفای وظیفه نمود.
ازسال 1395 الی 1396 محترم استاد شیرمحمد"مرزایی" به عنوان آمرتضمین کیفیت این مؤسسه ایفای وظیفه نمود.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81