آمریت ارتقای کیفیت و اعتبار دهی

Director of Quality Assurance

نام                     : محمد منیر

تخلص                : "محمدی"

نام خانوادگی        :عظیمی

عنوان پست          :آمرارتقای کیفیت واعتباردهی

درجه تحصیل       :لسانس

موقف ها درگذشته:استاد درمؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش

                            :آمر دیپارتمنت قضأ وسارنوالی درمؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش

مهارت ها             :دربخش تکنالوژی  برنامه OFFICE

                            :دربخش لسان  دری  پشتو  انگلیسی

شماره تلفن            :0788600636-0788229797

ایمیل آدرس          :m.monirmohammadi1369@gmail.com-danish.quality.assurance@gmail.com

لایحه وظایف   :

·         تسهیل ماموریت و اهداف ارتقای کیفیت پوهنتون و ارتباط تدریس و آموزش و همخوانی با نظام جهانی تحصیلات با کیفیت.

·         رهنمایی و کمک با نهاد های فارغ ده مانند دیپارتمنت ها، پوهنځی ها و انستیتوت های پوهنتون مربوط در تعریف اهداف برنامه.

·         نظارت از تطبیق استندردها و معیار ها برای فعالیت های مختلف علمی و اداری پوهنتون

·         سازماندهی ورکشاپ ها، سیمینار ها، کنفرانس های علمی و اگاهی دهی برنامه های آموزشی برای ظرفیت سازی و ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در تمام سطوح پوهنتون.

·         تسهیل در تعمیم آموزش مبتنی بر نتایج و آموزش محصل محوری در سراسر پوهنتون به منظور تطبیق شیوه آموزش و تدریس مشارکتی با استفاده از تکنالوژی معاصر.

·         بازنگری طرزالعمل های موجود به منظور بهبود بیشتر برای روند تدریس و آموزش.

·         ارائه همکاری با واحد های اکادمیک فارغ ده جهت اجرای ارزیابی خودی، بازنگری بیرونی و تطبیق روند ارتقای کیفیت به سطح برنامه تحصیلی

·         تسهیل روند شمولیت نهاد های فارغ ده و برنامه های جدید تحصیلی نهاد های موجود مطابق لوایح و طرزالعمل های ارتقای کیفیت به صورت مناسب.

·         انکشاف یک دیتابیس که شامل معلومات در مورد ارتقای کیفیت بوده و برای تمام مراجع ذیربط قابل دسترس باشد.

·         تدوین یک پلان ستراتیژیک پنج ساله ارتقای کیفیت برای پوهنتون مربوطه و حصول اطمینان از تطبیق آن و نظارت از دست آورد های پلان مذکور. این پلان باید در جلسات مرکزهای اعتلای کیفیت/کمیته های ارتقای کیفیت مورد بحث قرار گرفته و تایید گردد، پس از تایید به ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی ارائه گردد.

·         تهیه و تدوین گزارش سالانه، نظارت از برنامه های ارتقای کیفیت پوهنتون مربوط که در جلسات مرکز اعتلای کیفیت/ کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون یا موسسه تحصیلات عالی مورد بحث و تایید قرار گرفته باشد و به ریاست ارتقای کیفیت ارسال گردد.

·         ارائه نظر و پیشنهاد در مورد ارتقای کیفیت تدریس و آموزش پلان انکشافی استراتیژیک پوهنتون مربوط.

·         ارائه مشوره به مقامات پوهنتون، پوهنځی ها و دیپارتمنت ها در مورد موضوعات ارتقای کیفیت.

·         تهیه پلان مشرح بودجه واحد ارتقای کیفیت داخلی نهاد.

آمران سابقه :

ازسال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۵ محترم استادغلام صدیق"صدیق" به عنوان آمرتضمین کیفیت این مؤسسه ایفای وظیفه نمود.

ازسال 1395 الی 1396/6/29 محترم استاد شیرمحمد"مرزایی" به عنوان آمرتضمین کیفیت این مؤسسه ایفای وظیفه نمود.

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81