معرفی دفتر

درطی سالیان  اخیر،بادرنظرداشت نیازمندی جامعه مبنی برکسب علم ودانش میزان تقاضا برای تحصیلات عالی و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی افزایش یافته وموجب چندین برابر شدن جمعیت دانشجویی در افغانستان شده است. از سوی دیگر موجودیت کیفیت در روند تحصیلات عالی ازدید ژربف نگران ودانشمندان یک امرحتمی وضروری پنداشته میشود.وعدم موجودیت آن  نگرانی و چالشهای اصلی را به میان آورده است. برای مقابله با این چالشها ونگرانی ها بحث تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان در سالهای قبل از 1390 طرح شده ودرسال 1390 عملأ  درزمینه کارآغاز شد و به دنبال آن در سال 1392 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در چوکات وزارت محترم تحصیلات عالی شکل گرفت..

مؤسسه تحصیلات عالی دانش نیز همزمان با آغاز برنامه ارتقای کیفیت در وزارت تحصیلات عالی تدابیرخویش را مبنی برایجاد واحدارتقای کیفیت درسطح نهاد درنظرگرفت وعملأ در سال  ۱۳۹۵ شامل این برنامه شد و به منظور مدیریت بهتر کیفیت آموزش، نظارت و ارزیابی دقیق از تطبیق تمام برنامه های ارتقای کیفیت در همان سال دفتر تضمین کیفیت را فعال نمود. اهداف عمده دفتر ارتقای کیفیت بصورت زیر خلاصه می شود

اهداف دفتر

  • نهادینه سازی فرهنگ ارتقای کیفیت در مطابقت با رهنمودهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی ملی و بین المللی
  • حصول اطمینان از اینکه طرزالعمل های ارتقای کیفیت نهادها تحصیلی دانش در مطابقت با رهنمود ریاست محترم ارتقای کیفیت و اعتباردهی و نیازهای ملی طراحی گردیده است.
  • آماده نمودن مؤسسه تحصیلات عالی دانش برای ارزیابی های ارتقای کیفیت بیرونی و کسب اعتبار ملی و بین المللی
  • معیاری ساختن سمستم تحصیلی درمطابقت با رهنمودهای ریاست محترم ارتقای کیفیت واعتباردهی.

معرفی دفتر

office of Quality Assurance

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81