انستیتوت علوم صحی خصوصی دانش

Danish Hospital - شفاخانه دانش

Danish Hospital - شفاخانه دانش

انستیتوت خصوصی دانش به مثابه يكي از اعضاي خانواده وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان براي اولين بار در ولايت پروان به حيث يگانه مرکز آموزشی ،  عرض وجود ميكند تا در زمينه  پيشرفت هاي علمی  در اين كشور نقش اساسي ایفا نماید  اين انیستیتوت در كنار فعاليت های  آموزشی در چوكات قوانين و بادر نظر داشت اصول و اساسات دين مبين اسلام تلاش خواهد كرد تا بشکل بهتر در آموزش دانش آموزان  کشور سهم فعال گیرد .

باتوجه به آنچه گفته شد اين بار ماهم ميخواهيم با فعاليت آموزشی برای هموطنان ،  خود را شامل این خانواده  نموده به حيث يك نهاد آموزشی  گام هاي مثبت بر داريم .

 

 آدرس انستیتوت دانش

شماره های تماس : آدرس: ولایت پروان شهر چهاریکار سرک هوفیان – 0700229788

آدرس سایت : www.danishe.edu.af

Danish.University@gmail.com

 

 

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81