تماس با ما

آدرس دانشگاه دانش
ولایت پروان شهر چهاریکار  ، سرک هوفیان شریف
شماره های تماس : 0700229788
آدرس سایت : www.danishe.edu.af
Danish.University@gmail.com
info@danish.edu.af


آدرس انستیتوت دانش
شماره های تماس : 0700229788
آدرس سایت : www.danishe.edu.af
Danish.University@gmail.com

 

آدرس لیسه دانش
ولایت پروان شهر چهاریکار  ، سرک هوفیان شریف
شماره های تماس : 0777229788
آدرس سایت : www.danishe.edu.af
DanishprivatehighSchool@gmail.com

 

آدرس شفاخانه دانش
شماره های تماس : 0788229788
آدرس سایت : www.danishe.edu.af
Danishcthospital@gmail.com

 

آدرس رادیو تلویزیون دانش
شماره های تماس : 0788229788
آدرس سایت : www.danishe.edu.af
danishradiotv@gmail.com

تماس با مسؤل عمومی نهاد دانش

0704 9999 81